Política de privadesa

TERMES I CONDICIONS

I. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL ESTABLERT A LA Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precisa i inequívoc, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels aspectes següents relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

NOM / DENOMINACIÓ SOCIAL GLOBAL NETWORKS INVESTMENTS SLU
CIF / NIF B65445405
ACTIVITAT / OBJECTE SOCIAL Franquícies de bugaderia autoservei
DOMICILI SOCIAL / PROFESSIONAL

Primer de Maig, 2 Cantó Riera Pahissa, 18 08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA)

TELÈFON 666 24 24 60
FAX
DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC hola@lawash.es
ADREÇA WEB www.lawash.es
DADES D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL / REGISTRE PÚBLIC Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42223, foli 106, full B-404694 inscripció 1a

II. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL ESTABLERT A LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

  1. PRINCIPI D’INFORMACIÓ

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), us informem de manera expressa, precisa i inequívoca que les dates facilitades per vostè a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web oa qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament als fitxers responsabilitat de GLOBAL NETWORKS INVESTMENTS SLU , degudament notificats al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada de la mateixa.

Així mateix, en compliment del que estableix l’esmentada LOPD i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), us informem que els seus dades podran ser utilitzades amb la finalitat d’enviar-vos comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

De la mateixa manera, us informem que les vostres dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessàries perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi aquesta norma.

  1. PRINCIPI DEL CONSENTIMENT

El consentiment per al tractament de les vostres dades amb les finalitats descrites a l’apartat anterior s’entendrà prestat a través del marcatge de la casella corresponent disposada a aquest efecte a la nostra pàgina web.

  1. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITATES

L’emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen als formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asterisc els camps que tinguin caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seves dades comportaria la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que aquestes són necessàries per a la prestació de serveis derivada de la mateixa.

  1. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

El destinatari del servei serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant GLOBAL NETWORKS INVESTMENTS SLU de bona fe com a mer prestador del servei.

En cas que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense mediar el seu consentiment per a això, respondrà personalment davant de GLOBAL NETWORKS INVESTMENTS SLU , els afectats o interessats, Agència Espanyola de Protecció de Dates i, si escau, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància.

GLOBAL NETWORKS INVESTMENTS SLU no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seva pàgina web. En el supòsit que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web oa qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, es procedirà a la seva destrucció immediata en el mateix moment en què es tingui coneixement de tal circumstància.

Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l’article 4.3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a GLOBAL NETWORKS INVESTMENTS SLU els canvis que es produeixin a les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual a tot moment.

  1. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

GLOBAL NETWORKS INVESTMENTS SLU es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades al Títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual saprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  1. EXERCICI DE DRETS

En compliment del que estableix la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

  1. RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer o del tractament és GLOBAL NETWORKS INVESTMENTS SLU , amb adreça a efectes de notificacions a Primer de Maig, 2 Canton Riera Pahissa, 18 08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA).